ภาพบรรยายกาศ ศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 22 - 25 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้นำบุคลากร อาจารย์ที่ปฎิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาคณะรวม 16 คน พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษา รวม 27 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น  43 คน  เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเข้าศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนพูดคุยแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการในแต่ละมหาวิทยาลัยที่เป็นจุดเด่น จุดดี มีประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนอุปสรรคปัญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรมโครงการนักศึกษา เพื่อแต่ละมหาวิทยาลัยจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยฯ ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยฯ   และเข้าศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน ตามแนวพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดโครงการตามแนวพระราชดำริ  ความพอเพียง เกษตรพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  

=ชมภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

=ชมภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

=ชมภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการช่างหัวมัน ตามแนวพระราชดำริ