แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นโยบายในการบริหาร : (Administrative Policy) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1506
เป้าประสงค์ (Goals) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 631
ประเด็นกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา (Strategic Points of Student Development Division) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 639
ประวัติความเป็นมากองพัฒนานักศึกษา เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1064
ยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา ปี 2557-2560 เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 903
วัตถุประสงค์ (Objectives) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 676
พันธกิจ (Mission) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 800
วิสัยทัศน์ (Vision) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 657
ปรัชญา (Philosophy) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 622