แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นโยบายในการบริหาร : (Administrative Policy) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1823
เป้าประสงค์ (Goals) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 705
ประเด็นกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา (Strategic Points of Student Development Division) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 702
ประวัติความเป็นมากองพัฒนานักศึกษา เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1172
ยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา ปี 2557-2560 เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1018
วัตถุประสงค์ (Objectives) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 734
พันธกิจ (Mission) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 859
วิสัยทัศน์ (Vision) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 740
ปรัชญา (Philosophy) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 665