แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นโยบายในการบริหาร : (Administrative Policy) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1575
เป้าประสงค์ (Goals) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 650
ประเด็นกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา (Strategic Points of Student Development Division) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 660
ประวัติความเป็นมากองพัฒนานักศึกษา เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1106
ยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา ปี 2557-2560 เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 956
วัตถุประสงค์ (Objectives) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 705
พันธกิจ (Mission) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 821
วิสัยทัศน์ (Vision) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 684
ปรัชญา (Philosophy) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 638