แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นโยบายในการบริหาร : (Administrative Policy) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1122
เป้าประสงค์ (Goals) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 535
ประเด็นกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา (Strategic Points of Student Development Division) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 551
ประวัติความเป็นมากองพัฒนานักศึกษา เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 890
ยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา ปี 2557-2560 เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 800
วัตถุประสงค์ (Objectives) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 588
พันธกิจ (Mission) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 675
วิสัยทัศน์ (Vision) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 540
ปรัชญา (Philosophy) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 532