แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นโยบายในการบริหาร : (Administrative Policy) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 2133
เป้าประสงค์ (Goals) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 830
ประเด็นกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา (Strategic Points of Student Development Division) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 784
ประวัติความเป็นมากองพัฒนานักศึกษา เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1312
ยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา ปี 2557-2560 เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1114
วัตถุประสงค์ (Objectives) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 813
พันธกิจ (Mission) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 959
วิสัยทัศน์ (Vision) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 815
ปรัชญา (Philosophy) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 741