แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นโยบายในการบริหาร : (Administrative Policy) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 2302
เป้าประสงค์ (Goals) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 884
ประเด็นกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา (Strategic Points of Student Development Division) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 826
ประวัติความเป็นมากองพัฒนานักศึกษา เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1356
ยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา ปี 2557-2560 เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1152
วัตถุประสงค์ (Objectives) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 857
พันธกิจ (Mission) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1000
วิสัยทัศน์ (Vision) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 856
ปรัชญา (Philosophy) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 774