ประเด็นกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา (Strategic Points of Student Development Division)

ประเด็นกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา (Strategic Points of  Student Development Division)

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาการบริหารงานกองพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่  2.  การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายและที่เป็นประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่  3.  ส่งเสริมสนับสนุนการนำความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  การพัฒนาด้านการบริการ  ด้านสวัสดิการ และด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ยุทธศาสตร์ที่  5.  จัดให้มีระบบและการให้บริการสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษา แก่นักศึกษาและผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ