เป้าประสงค์ (Goals)

เป้าประสงค์  (Goals)

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสังคม