นโยบายในการบริหาร : (Administrative Policy)

นโยบายในการบริหาร : (Administrative  Policy)

1. เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความสุจริต  เป็นธรรม  โปร่งใส  สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการบริหารจัดการในภาพรวมของงานด้านกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อช่วยขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษาให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

2. เน้นการ  พัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  โดยการพัฒนาระบบและกลไกตลอดจนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีความครอบคลุมครบถ้วน  ภายใต้กรอบกิจกรรมวิชาการ   กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ   กิจกรรมนันทนาการ   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมอื่นๆ  

3. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาให้มีศักยภาพ   โดยการสร้างความเข้มแข็งทั้งการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานกิจการนักศึกษา    ด้านคุณธรรม   ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต   ด้านวิชาการอื่นๆ  ตลอดจนการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ 

4. มุ่งเน้นพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการนักศึกษา  ตามความจำเป็นต้องการในด้านกิจการนักศึกษา  แก่นักศึกษาให้ได้รับความสะดวกเกิดความคล่องตัวเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้   ฝึกประสบการณ์และการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา  ให้ได้มาตรฐานสามารถดำเนินการอย่างเป็นระบบและเพียงพอต่อความจำเป็นต้องการ

5. มุ่งเน้นพัฒนาให้กองพัฒนานักศึกษาและอาคารวิชญาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานการสร้างเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษากับหน่วยงานต่างๆ    ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   เพื่อเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสังคม