บุคลากร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เมือง เลย ไทย
ผศ.ครรชิต ทิพรส ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เมือง เลย ไทย
นายชัยวิชิต ฉิมลี นักวิชาการ เมือง เลย ไทย
นายลำพูน แสนหล้า นักวิชาการกิจการนักศึกษา ระดับ 3 เมือง เลย ไทย
นางสาววนิดา ศิริภักดิ์ นักวิชาการประจำกองพัฒนานักศึกษา ระดับ 3 เมือง เลย ไทย
นางเพ็ญศรี บรรเทา นักวิชาการทุนการศึกษา ระดับ 3 เมือง เลย ไทย
นายขวัญชัย นพรัตน์ นักวิชาการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 3 เมือง เลย ไทย
นายประทวน เนตรแสงศรี นักวิชาการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ 3 เมือง เลย ไทย
นางสาวสุพิน พลดาหาร นักวิชาการทุนการศึกษา ระดับ 3 เมือง เลย ไทย
นางสาวรัตนชนก พุทธมาตย์ พยาบาลเทคนิค เมือง เลย ไทย
นางสาวสุภาวดี เณรพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 เมือง เลย ไทย
นายณรงค์ แก้วสมบัติ พนักงานบริการอัดสำเนา เมือง เลย ไทย
นางบัวไลย์ ศรีหา นักการ เมือง เลย ไทย
นางคะเนย์ คำบูชา นักการ เมือง เลย ไทย
นางสาวสุรีย์ภรณ์ บุตรดีสุวรรณ นักวิชาการ เมือง เลย ไทย
นางจุลธิดา ชมภูพาน นักวิชาการ เมือง เลย ไทย