แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

 

01-แบบเสนอโครงการ

 

02-0 แบบขอจัดกิจกรรม-ภายใน

 

02-1- แบบขอจัดกิจกรรมภายในคณะ

 

03- แบบขอจัดกิจกรรมภายนอก

 

04-0- งบหน้าสำคัญ

 

04-1- แบบใบขออนุญาตซื้อจ้าง

 

04-2 แบบใบปะใบเสร็จ

 

04-3- แบบใบตรวจรับพัสดุ

 

04-4- แบบใบเบิกพัสดุ

 

04-5- ใบสั่งจ้าง

 

04-6- แบบใบตรวจรับการจ้าง

 

05- แบบฟอร์มการยืมเงินทดลองจ่าย

 

06- แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม

 

07- แบบเอกสารประกอบการขอจัดตั้งชมรม

 

หมายเหตุ : ไฟล์แบบฟอร์มดังกล่าวหากดาวน์โหลดมาแล้ว สามารถแก้ไขและปรับแบบฟอร์อมต้นฉบับได้