รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง   รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา  มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

--------------------------

           ด้วย  มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริง  มีความประพฤติดี  มีความตั้งใจที่จะศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตรปริญญาตรี (กำหนดระยะเวลาขอรับทุนอุปการะตามหลักสูตรเท่านั้น)  และมีผลการเรียนดี  เพื่อรับทุนอุปการะการศึกษาตลอดหลักสูตร  จำนวน  ๒  ทุน  ทุนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  ต่อปี    

           ดังนั้น  งานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  จึงประกาศให้นักศึกษาทุกคนที่สนใจ       ให้ยื่นความประสงค์ขอรับใบสมัคร  และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  >>อ่านรายละเอียด<<   >>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<