ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทุน กยศ.รายเก่าเลื่อนชั้นย้ายสถานศึกษา รายใหม่ (กยศ.)และรายใหม่(กรอ.) ปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นย้ายสถานศึกษา รายใหม่ (กยศ.)และรายใหม่(กรอ.)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ภาคปกติ และภาคการศึกษาพิเศษ

.....................................

       ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จัดการให้กู้ยืมเงินด้วยระบบ e-Studentloan ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นย้ายสถานศึกษา และรายใหม่ ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม  และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเลขที่ ๐๑๐๗/๒๕๕๗ และเลขที่ ๐๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น  บัดนี้  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะทั้ง ๕ คณะ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ    เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยงานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา   จึงประกาศให้นักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นย้ายสถานศึกษา และรายใหม่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ภาคปกติและภาคการศึกษาพิเศษ  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้าห้องงานทุนการศึกษา ชั้น๔ อาคารวิชญาการ  และหรือที่ www.std.lru.ac.th ตามบัญชีรายชื่อและกำหนดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศนี้  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

>>ดาวน์โหลดประกาศ และกำหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์<<

>>ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืมทุน กยศ. รายเก่าเลื่อนชั้น ย้ายสถานศึกษา<<

>>ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืมทุน กยศ. รายใหม่<<

>>ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืมทุน กรอ.<<