ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้กู้ยืมเงิน กยศ. และแจ้งกำหนดการนัดหมายให้ดำเนินการ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รายเก่าเลื่อนชั้นที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ปี2556-2553

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

และแจ้งกำหนดการนัดหมาย ให้ดำเนินการ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รายเก่าเลื่อนชั้น ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา

รหัส ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๓

******************************************

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จัดการให้กู้ยืมเงินด้วยระบบ e-Studentloan ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม  และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ แล้วนั้น 

ในการนี้  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในขั้นต้น  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และหลังจากนั้นนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้กู้ยืมฯจะต้องเข้าระบบ e-Studentloan เพื่อไปยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๖  กรฎาคม ๒๕๕๗  โดยนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ให้ติดต่อลงลายมือชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ และจะต้องแสดงสำเนาสัญญาเพื่อยืนยันลายมือชื่อที่ถูกต้องตรงกันทั้งสัญญา และแบบยืนยันฯ  ดังนี้

๑. นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย ลงลายมือชื่อ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  ที่หอประชุมขุมทองวิไล 

ชั้นปี ๒  รหัส ๒๕๕๖         เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.    

ชั้นปี ๓  รหัส ๒๕๕๕         เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  

ชั้นปี ๔ – ๕  รหัส ๒๕๕๔ – ๒๕๕๓   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.    

๒. นักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ลงลายมือชื่อ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  ที่ห้องโถงอาคาร CL01

ชั้นปี ๒  รหัส ๒๕๕๕         เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.    

ชั้นปี ๓  รหัส ๒๕๕๔         เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  

ชั้นปี ๔  รหัส ๒๕๕๓         เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.    

ทั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง ให้นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมฯและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ที่  www.slru.ac.th อย่างสม่ำเสมอ

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

>>อ่านกำหนดการนัดหมาย << 


>>ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)<<