ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงิน (กยศ.)นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ศูนย์เลย รายใหม่ (กยศ.) และรายใหม่ (กรอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ ศูนย์เลย 

รายใหม่ (กยศ.) และรายใหม่ (กรอ.) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

...............................................

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ  ศูนย์เลย        รายใหม่ (กยศ.) และรายใหม่ (กรอ.) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ นั้น  บัดนี้  งานทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินฯ  โดยให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานทุนการศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ  และหรือได้ที่ www.std.lru.ac.th ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   และให้ผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมดำเนินการ  ดังนี้  

๑.  เปิดสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย  จำกัด(มหาชน)   ในวันศุกร์  ที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗

๑.๑  เงินค่าทำบัตร ATM  จำนวน  ๑,๐๐๐  บาท

๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม  จำนวน         ๑  แผ่น

๒. รายใหม่ (กยศ.)  เข้าประชุมชี้แจงและทำสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น ๒  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ในเวลา ๐๙.๐๐ น.

๓. รายใหม่  (กรอ.)  เข้าประชุมชี้แจงและทำสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น ๒  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ในเวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญา  ตามรายการต่อไปนี้

   ๑. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก  บัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน  ๒  แผ่น 

   ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน  ๒  แผ่น

   ๓. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ยืม จำนวน  ๒  แผ่น

   ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกัน จำนวน  ๒  แผ่น

   ๕. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน จำนวน  ๒  แผ่น

 

 >>ตรวจสอบรายชื่อ กยศ.รายใหม่ <<

 

>>ตรวจสอบรายชื่อ รายใหม่ (กรอ.) <<

เอกสารประกอบการทำสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อด้วยเจ้าของเอกสารเท่านั้น

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน