ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงิน(กยศ.) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ  

รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ................................................................................................

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  สำหรับนักศึกษารายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนชั้นปี ย้ายสถานศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ    ศูนย์เลย  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  นั้น  บัดนี้  งานทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินฯ  โดยให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานทุนการศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ  และหรือได้ที่ www.lru.ac.th ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   และให้ผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมดำเนินการ  ดังนี้  

๑. นักศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ  ศูนย์เลย   

    ๑.๑ คณะครุศาสตร์  เข้าประชุมชี้แจงและทำสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan ในวันศุกร์ที่  1  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมทางไกล  ชั้น ๒  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ในเวลา ๐๙.๐๐ น.

    ๑.๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าประชุมชี้แจงและทำสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan  ในวันศุกร์ที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมทางไกล  ชั้น ๒  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ในเวลา ๑๓.๐๐ น.

    ๑.๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      เข้าประชุมชี้แจงและทำสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan ในวันศุกร์ที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมทางไกล  ชั้น ๒  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ในเวลา ๑๕.๓๐ น.

     ๑.๔ คณะวิทยาการจัดการ     เข้าประชุมชี้แจงและทำสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan   ในวันเสาร์ที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมทางไกล  ชั้น ๒  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ในเวลา ๐๙.๐๐ น.

     ๑.๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เข้าประชุมชี้แจงและทำสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan  ในวันเสาร์ที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมทางไกล  ชั้น ๒  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ในเวลา ๑๓.๐๐ น.

๒. นักศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น    เข้าประชุมชี้แจงและทำสัญญาผ่านระบบ e-Student loan ในวันจันทร์ที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร ด ๑๐๓   ในเวลา ๐๙.๐๐ น. 

โดยให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญา  ตามรายการต่อไปนี้ 

   ๑. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก  บัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน  ๒  แผ่น 

   ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน  ๒  แผ่น

   ๓. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ยืม จำนวน  ๒  แผ่น

   ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกัน จำนวน  ๒  แผ่น

   ๕. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน จำนวน  ๒  แผ่น

   ๖. สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน  ๒  แผ่น

    เอกสารประกอบการทำสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อด้วยเจ้าของเอกสารเท่านั้น

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมฯ  รายเก่า คณะครุศาสตร์ 


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมฯ  รายเก่า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมฯ  รายเก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมฯ  รายเก่า คณะวิทยาการจัดการ


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมฯ  รายเก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมฯ  รายใหม่ และรายเก่า ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 


หมายเหตุ : ให้นักศึกษา ที่ยังไม่แก้ไขรหัสนักศึกษาในระบบ ให้ไปแก้ไขในระบบด้วยนะจ๊ะ