ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง ให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

....................................................................................... 

       อาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ข้อ ๙         และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา  เมื่อคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร                ที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา  ชั้น  ๔  อาคารวิชญาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นให้ได้รับรางวัล  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ดังนี้  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<