กำหนดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

กำหนดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2556

ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

.......................................

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้รับเกรียติให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนา สมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้จัดประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2556  เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก  ชั้น 5 อาคารวิชญาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   เพื่อเสวนาประเด็นการจัดสัมมนา สมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8   โดยมีประเด็นการเสวนา ดังนี้   วัน เวลา สถานที่ ที่เหมาะสมในการจัดสัมมนา    ประเด็น หัวข้อ สัมมนา  วิทยากร    งบประมาณสนับสนุนการจัดสัมมนา  และอื่นๆ