ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2559

......................

ดาวน์โหลดประกาศฯ