แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับเงินสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (กรณีสมาชิกได้รับอุบัติเหตุ)

 

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับเงินสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (กรณีสมาชิกประสบอุบัติภัย  และเหตุอย่างอื่น)

 

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับเงินสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (กรณีสมาชิกเสียชีวิต)